Jak na věc


čkait pardubice

Placení členských poplatků za rok 2018

    Po reorganizaci Informačního centra v roce 2011 převzalo většinu činností, které IC pro autorizované osoby v letech 1998 až 2010 zajišťovalo, nově zavedené Středisko vzdělávání a informací ČKAIT.
    Informační centrum zřídilo odbornou knihovnu a studovnu s časopiseckým fondem, která sídlí v přízemí Domu ČKAIT. Knihovna odebírá nejen všechny česky vydávané odborné stavební časopisy, ale i některé zahraniční.
    Středisko vzdělávání a informací přijímá přihlášky vzdělávacích akcí k akreditaci (vždy do 30. dubna a 31. října každého roku na následující pololetí), poskytuje informace a konzultace pořadatelům vzdělávacích akcí a členům ČKAIT. Žádosti, předložené k akreditaci do uvedeného termínu, jsou zařazeny do databáze vzdělávacích programů CŽV ČKAIT (databáze StavEduk). Vzdělávací programy přihlášené po uvedených termínech (ve výjimečných případech) jsou po akreditaci zařazeny do databáze StavEduk. Termín pro předkládání žádostí o dodatečnou akreditaci je minimálně 14 dnů předem.
    V oboru stavebnictví a v rozsahu živnostenského oprávnění zajišťuje IC ČKAIT pro ostatní odbornou veřejnost, orgány veřejné správy, odborné školy, odborníky ve stavební praxi následující činnosti:


Vyhodnocení 12. ročníku soutěže ČKAIT Cena Inženýrské komory 2015

    AO, přihlášená do kreditního programu CŽV může využít formuláře registračního listu účastníka kreditního programu CŽV, jehož prostřednictvím eviduje vzdělávací akce, kterých se zúčastnila.
    I když po roce 2003 nabývá stále většího významu elektronická forma informací, pokračuje IC ČKAIT dále i s vydáváním tištěných odborných publikací, zejména v ediční řadě Technická knižnice ČKAIT.
    Při formulování náplně a působení Informačního centra bylo třeba vzít v úvahu nejen specifika stavebních oborů, ale i historický vývoj stavebnictví i další souvislosti oboru. Byli to především tehdejší funkcionáři předseda Komory Ing. Václav Mach a ekonomický mandatář Komory Ing. Vladimír Blažek, kteří výrazně přispěli k přípravě projektu a programu činnosti Informačního centra ČKAIT jak v jeho počátcích, tak v pozdějším rozvoji a formulaci nových zadání a úkolů.


Středisko vzdělávání a informací

    Poradenství pro bezbariérové řešení staveb pro členy Komory bylo zřízeno v září 2010. Každou lichou středu v Domě ČKAIT v Praze a jednou měsíčně v oblastní kanceláři v Ostravě poskytují specialisté ČKAIT rady potřebným členům Komory. Dotazy je možné zasílat i písemně a v čase poradny lze vznášet i telefonické dotazy. Poradna navázala na semináře, které k této problematice proběhly po celé republice.
    Projekt CŽV řídí komise CŽV jmenovaná představenstvem ČKAIT. Předseda komise CŽV se stává členem Rady pro podporu rozvoje profese ČKAIT. Informační systém o projektu CŽV zajišťuje středisko vzdělávání a informací.
    Prvními jednateli IC byli paní Marie Báčová a Ing. Václav ­Chalupa, později pak Ing. Renata Karasová, Mgr. Jan Táborský, Ing. Šárka ­Janoušková a Ing. Svatopluk Zídek. Poslední dva jmenovaní jsou jednateli v současnosti.
    Již od roku 1993 se představenstvo Komory zabývalo otázkami, jak zajistit pro své členy ediční a informační činnost. Výsledkem úvah, názorů a diskusí pak bylo v březnu 1998 zřízení samostatného podnikatelského subjektu Informačního centra ČKAIT. Po rozhodnutí Představenstva ČKAIT v březnu 1999 zřídit IC ČKAIT, s.r.o., se stoprocentním vlastnictvím Komory, získal tento nový podnikatelský subjekt k 1. lednu 2000 právní subjektivitu. Od toho aktu může IC ČKAIT poskytovat služby nejen členům a orgánům Komory, ale také širší odborné veřejnosti.


Vyhodnocení 7. ročníku soutěže ČKAIT Cena Inženýrské komory 2010

    Pořadatel má za povinnost vystavit na požádání členům ČKAIT potvrzení o účasti na vzdělávací akci, nebo potvrdit účast na Registrační list účastníka kreditního programu CŽV.
    Akreditací se rozumí zařazení konkrétní jednotlivé vzdělávací akce (s konkrétním názvem, datem, atd.) do projektu CŽV s platností vždy jen pro dané období, tj. pro jednotlivá pololetí. Akreditaci nelze přenášet.
    Pokud dojde k jakékoliv změně u akreditovaného programu (termín konání, místo konání, přednášející) nebo k jeho zrušení, je pořadatel povinen sdělit tyto skutečnosti středisku vzdělávání a informací.
    Samostatné pracoviště IC bylo zřízeno v Praze 1, v Ostrovní ulici a detašované pracoviště v Hradci Králové (sklad, distribuce a prodej publikací). Od ledna 2002 sídlí Informační centrum ČKAIT v Domě ČKAIT v Praze 2, Sokolská 15. V přízemí budovy je umístěna stálá výstava a prodejna odborné literatury spojená s recepcí kanceláře ČKAIT.


SEMINÁŘ SVI: Příroděblízká protipovodňová opatření x revitalizace vodních toků

    Činnost Informačního centra byla od počátku zajišťována i v oblastních kancelářích, kde byl vytvářen základní informační fond obsahující publikace ČKAIT, vybraná periodika a vybrané publikace a dokumenty důležité pro výkon činnosti autorizovaných osob. Publikace lze v oblastních kancelářích také zakoupit.
    Celoživotní vzdělávání ČKAIT (CŽV) je cestou, která zajišťuje přístup k nejnovějším informacím a znalostem. Je klíčem k pochopení probíhajících a stále se zrychlujících změn, umožňuje udržovat krok s technickým a vědeckým pokrokem.
    Od roku 2015 je Informační centrum vydavatelem reprezentativní ročenky Inženýrská komora a vydavatelem Zpráv a informací ČKAIT (5× ročně v barevném provedení). Důležitou činností je od 1. ledna 2016 pro Informační centrum vydávání časopisu Stavebnictví (vychází 10× ročně s 2 dvojčísly). Vydávání časopisu Stavebnictví je velice nákladnou činností, která téměř zdvojnásobila dosavadní obrat společnosti.
    AO oznámí k 31. 12. 2018 své oblastní kanceláři (OK) formou „čestného prohlášení“, u kreditního programu – spolu s Registračním listem účastníka kreditního programu CŽV, případně formou jiného průkazu jakým způsobem splnily svou povinnost vzdělávání v letech 2016 až 2018.


VELETRH: Stavební veletrh Brno 2019

    Komise CŽV posoudí vzdělávací akci a rozhodne o jejím zařazení či nezařazení do projektu CŽV a rozhodne o přiděleních příslušných kreditů. V VI. běhu CŽV je stanovena možnost přidělit jednotlivým vzdělávacím akcím 1 až 3 kreditní body.
    Na Shromáždění delegátů ČKAIT, které se konalo dne 25. 3. 2017 v hotelu Pyramida v Praze, byly předány CENY INŽENÝRSKÉ KOMORY za 13. ročník soutěže. Hodnotitelská porota pracovala ve složení:
    Na Shromáždění delegátů ČKAIT, které se konalo dne 19. 3. 2016 v hotelu Pyramida v Praze, byly předány CENY INŽENÝRSKÉ KOMORY 2015 za 12. ročník soutěže. Hodnotitelská porota pracovala ve složení:
    Přihlásit vzdělávací program k akreditaci může každý pořadatel (odborná škola, nevládní organizace ve výstavbě a stavebnictví, vzdělávací agentura). Podmínkou je, aby téma a obsahové zaměření akce se vztahovalo k výkonu činnosti autorizovaných osob (AO), tj. k oborům a specializacím autorizace ČKAIT, k problematice stavebního práva či právních předpisů souvisejících a týkajících se výstavby, včetně širší a obecné problematiky (tj. např. jazyková příprava ve stavebních profesích, projektové řízení, systém integrovaného managementu ve výstavbě, aplikace účetních a daňových předpisů ve výstavbě).


Vyhodnocení 9. ročníku soutěže ČKAIT Cena Inženýrské komory 2012

    V listopadu 2000 byla ustavena Poradenská a informační střediska ČKAIT pro Program podpory oprav panelových domů v oblastních kancelářích ČKAIT. V témže roce zahájilo IC vydávání odborných publikací Ministerstva průmyslu a obchodu k programu oprav panelových domů v samostatné ediční řadě. V roce 2000 byl vydán první CD ROM s technickými předpisy Ministerstva dopravy v oboru pozemních komunikací, později doplněný o technické předpisy v oboru staveb drah a na dráze.
    Významnou výhodou zapojení do projektu CŽV pro pořadatele je bezplatná propagace pořadatelského vzdělávacího programu. Přehled akreditovaných vzdělávacích programů pro členy ČKAIT je možno nalézt v on-line databázi StavEduk.
    Shromáždění delegátů ČKAIT schválilo v březnu 2001 pilotní projekt celoživotního vzdělávání pro období 1. září 2001 až 31. ­prosince 2003. Informační centrum bylo pověřeno technickým, organizačním a administrativním zabezpečením průběhu projektu. Pravidelnou přílohou Zpráv a informací ČKAIT se stal dvakrát ročně vydávaný přehled akreditovaných vzdělávacích programů. Veškeré informace o akreditovaných programech byly zpřístupňovány také prostřednictvím internetové databáze.


Rozhodnutí č.j. StS 422/2018/130 Ing. Petr Sládek

    Od roku 2003 se stává hlavním zdrojem právních, technických a ekonomických informací pro členy ČKAIT Profesní informační systém ČKAIT – PROFESIS. Přípravu PROFESISu řídí Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT. Autorsky se na přípravě podílejí kromě pracovníků ČKAIT početné autorské týmy. Technické, autorské a organizační zabezpečení provádělo Informační centrum.
    Nyní běží VI. běh CŽV ČKAIT pro léta 2016 – 2018. Při účasti v kreditním programu je stanovena povinnost autorizované osoby (AO) získat 12 kreditů během doby trvání běhu. Při tom každá AO musí absolvovat minimálně 2 vzdělávací akce zaměřené na právní předpisy. Při účasti prostřednictvím individuální formy celoživotního vzdělávání si AO volí vlastní, individuální formu tak, aby si zajistil svůj odborný růst.
    Na Shromáždění delegátů ČKAIT, které se konalo dne 24. 3. 2018 v hotelu Pyramida v Praze, byly předány CENY INŽENÝRSKÉ KOMORY 2017 za 14. ročník soutěže. Hodnotitelská porota pracovala ve složení:


SEMINÁŘ SVI: Pojištění profesní odpovědnosti, odpovědnost obecně a řešení škod

    Na základě oznámení bude členovi ČKAIT vyhotoveno osvědčení „Certifikát odbornosti o absolvování VI. běhu CŽV ČKAIT na léta 2016 – 2018“ příslušnou OK. Osvědčení je potřeba vyzvednout si osobně na oblasti. Osvědčení o účasti na celoživotním vzdělávání je dokladem pro klienty o odborné úrovni AO, lze je zařadit mezi dokumentované průkazy integrovaného systému jakosti firmy AO a lze očekávat, že bude v budoucnu vyžadováno jako součást kvalifikace ve výběrových řízeních.
    Vzdělávání není jednorázovým procesem, končícím opuštěním školy. Asi polovina poznatků v jednotlivých oborech a specializacích zastarává v průměru během 5 až 7 let. Požadavek celoživotního trvalého doplňování a rozšiřování znalostí vyplývá z rychlejšího tempa vzniku nových a zastarávání dřívějších poznatků. Celoživotní vzdělávání je základním předpokladem pro vysokou odbornou úroveň činnosti autorizovaných osob a jejich profesní růst. Celoživotní vzdělávání je základním předpokladem pro vysokou odbornou úroveň činnosti autorizovaných osob a jejich profesní růst.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00