Jak na věc


čši - hlášení úrazů

dTest: Radost z dárků na úvěr vydrží jen chvíli…

    Šířitelem reklamy na serveru ZpravyExtra.cz, je správce serveru Mediální agentura BJ-ExtraMedia – Jiří Berec, IČO: 648 55 791, která zajišťuje i samotnou správu webových stránek. Internetové zpravodajské weby, které provozuje či spravuje mediální agentura BJ-ExtraMedia-Jiří Berec, shromažďují osobní údaje čtenářů – návštěvníků našich internetových stránek v souladu s nařízením o ochraně osobních údajů angl. General Data Protection Regulation neboli GDPR.
    Druhá rovina se zabývá činností kontrolní –  správní dozor zajišťuje vše, co se týká dodržování právních předpisů v oblasti vzdělávání a poskytovaných služeb. Výstupem je inspekční  protokol.
    Perlou celého systému hodnocení je však věta: cituji z internetové prezentace samotné inspekce „ Do případných připomínek ředitele školy nebo školského zařízení k obsahu inspekční zprávy lze nahlédnout ve škole nebo školském zařízení, jichž se týká, a v místně příslušném inspektorátu České školní inspekce“.  Tedy vyjádření ředitelů škol ke zprávám nejsou na stránkách ČŠI zveřejňovány!!!
    ČŠI je také povinna, jak zde již bylo řečeno prověřovat každý podnět a tedy návštěvami nešetří. Jsou případy kdy konala v téže škole každoročně a to i přes to, že výrok z první kontroly byl „druhý nejlepší“.


Česká Republika doplácí na Babišův střet zájmů!

    Zvláštní povahu má činnost inspekční  iniciována na základě stížností  a petic, nebo na základě žádostí pro účely přiznání dotací podle zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením.  Co je výstupem z této činnosti se zde neuvádí.
    Samotné závěry  jsou zase nepodrobně obecné: právnická osoba vykonávající činnost školy celkově hodnocena nadprůměrně, činnost školy je celkově hodnocena jako průměrná nebo činnost školy celkově hodnocena jako podprůměrná.  
    Ve stejném duchu je však vesměs ve všech dostupných zdrojích vytvářen jakýsi mystický háv tajuplnosti kolem tohoto úřadu, který o sobě sám říká „jsme tu pro Vás, milé školy, abychom Vám pomáhali řešit Vaše situace“, ovšem zkušenosti s kontrolami tohoto orgánu dotčených škol jsou myslím někde jinde.
    Ústřední školní inspektor pochybení uznal a přijal potřebná opatření k nápravě. Se závěry ombudsmanky budou seznámeni také ostatní ředitelé oblastních inspektorátů ČŠI.
    Proč???  Především proto, že podle výroku ČŠI se odvíjí nejen výše poskytnutých dotací , ale zejména proto, že tento výrok může ovlivnit nábor nových studentů (prvního ročníku) co do jejich počtu !!! Česká Školní Inspekce své výroky totiž zveřejňuje (a to navždy!!!) na svých internetových stránkách.


SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKYVÍCE OD AUTORA

    Česko – Na úvod článku se redakce sděluje, že se rozhodla zveřejnit tyto informaci pouze okrajově s tím, že se jedná o velmi choulostivé téma a proto redakce nebude zveřejňovat žádné informace týkající se místa události, názvu zmiňované základní školy, a ani jména zúčastněných osob či děti. 
    „Česká školní inspekce jednala v rozporu s principem efektivnosti, protože se ani nezabývala tím, že by ve škole provedla kontrolu. Porušila také zásadu materiální pravdy, protože se nesnažila zjistit pravý stav věcí přímo ve škole. Přitom tvrzení matky byla závažná. Tvrdila, že se šikana syna zhoršuje, dochází k fyzickému napadání a škola nechce šikanu řešit,“ říká k případu ombudsmanka a dodává: „základní pochybení inspekce pak spatřuji v tom, že všechny dokumenty, ze kterých vycházela, vykreslují jenom jeden pohled na to, co se v rozhodném období v této základní škole dělo.“
    Zde ale narážíme na první rozpor v celé problematice kolem ČŠI jak je patrné z výše uvedeného textu činnosti jsou dvě. Avšak  náhle je zde ještě třetí činnost, která se již podle názvu „Zvláštní povahu“ jeví jako přinejmenším „podezřeleneexistujícítřetí“ a soudný člověk totiž nevidí rozdíl mezi „inspekcí“ a „kontrolou“ ostatně tak jako slovníky cizích slov.


BIS „zavřela hubu paranoidním elfům a dalším konspirátorům z řad pražské kavárny“

    Nutno podotknout, že nejlepší hodnocení je pro soukromou školu téměř nedosažitelné (což zájemce o studium tedy laik ale neví).  Také druhé nejlepší hodnocení působí již svým názvem průměrně a to v tom lepším úhlu pohledu.  O faktu, že ke snížení hodnocení může ze strany ČŠI dojít kupříkladu jen proto, že Výroční zprávy o činnosti školy, neobsahují „údaje o aktivitách školy na veřejnosti“?!?, Školní řád neobsahuje „podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky“?!?,  nebo škola má neaktuální informace ve školském rejstříku?!?, o tom už ani nemluvě. Ke snížení dotací soukromé školy může tedy dojít i přes to, že tyto „závady„ nemohou mít v žádném případě zásadní vliv na kvalitu poskytované výuky!!!
    Velmi divné je třeba i to, že se na celém internetu apod. nikde nedočtete jak se bránit proti různým rozhodnutím tohoto subjektu.  Přinejmenším zvláštní  je fakt, že dokonce na internetu nenajdete téměř jediný hanlivý článek zaměřený na adresu této organizace…,  že by nikoho ČŠI nepoškodila, nenaštvala, neurazila a byla tak spravedlivá, že si nikdo nestěžuje??? Tomu se mi nechce věřit – nebo se možná všichni učitelé, ředitelé  a zřizovatelé  škol, které kdy tento orgán navštívil, bojí msty ve formě následných kontrol, inspekcí a hodnocení ze strany  ČŠI třeba právě v jakémsi režimu  „Zvláštní povahy činnosti“ ?!?
    Syn stěžovatelky byl žákem se speciálními vzdělávacími potřebami – trpí Aspergerovým syndromem – a stal se terčem šikany na základní škole. Šikana měla podobu slovní i fyzickou. Podle matky základní škola i přes její naléhání situaci neřešila a její syn nebyl schopen plnit své školní povinnosti.


Nešťastná Štika. Nejzáhadnější katastrofa v historii podvodního loďstva

    První rovina se zabývá činností  hodnotící  (evaluační ) –  hodnotí podmínky, průběh a výsledky vzdělávání jednotlivých školských zařízení. Výstupem je následně  inspekční nebo tematická zpráva.
    Základní škola nedokázala zabránit šikaně chlapce, který čelil slovním a fyzickým útokům. Jeho matka se proto obrátila na Českou školní inspekci (ČŠI). Inspekce shledala její stížnost částečně nedůvodnou a částečně neprůkaznou. Ombudsmanka během svého šetření konstatovala dvě pochybení v činnosti inspekce. Ta neprovedla ve škole kontrolu a nezabývala se tedy tím, zda k šikaně skutečně dochází. Šikana je závažný problém a její dopady na životy dětí nelze zlehčovat.
    ČSI postavila své šetření především na vyjádřeních členů vedení školy. Ti označovali projevy šikany za „klukovinu“ a reakce matky za přehnané. Inspekce konstatovala, že základní škola zajistila bezpečnost a ochranu zdraví žáků. V závěrech šetření připustila, že škola podcenila v počátcích přípravu žáků na projevy syna stěžovatelky a nenastavila pravidla pro komunikaci s rodinou.


Nezažil jsem větší mezinárodní ostudu. Kalousek obvinil Český rozhlas a ČT ze zbabělosti

    V minulem vydání časopisu Školní noviny jsme publikovali první část článku o historii České školní inspekci (ČŠI). V tomto vydání uvádíme další dvě části ČŠI – současnost a ČŠI – mýty a skutečnost. Příště zkusíme najít odpověď na otázku, zda ČŠI je pomocník nebo inkvizitor.
    V současné době je… ČŠI správním úřadem České republiky pro úsek školství. Inspekci řídí ústřední školní inspektor, kterého jmenuje ministr školství a celý úřad je rozdělen na ústředí (se sídlem v Praze) a krajské inspektoráty.
    Samotné výroky jednotlivých hodnocení jsou navíc pro laika zmatené, zavádějící a nesrozumitelné.  Ostatně posuďte sami: na požadované úrovni, na očekávané úrovni, nebo třešničky na dortu typu „Personální podmínky vzdělávání neumožňují kvalitně realizovat zvolený vzdělávací program a jejich úroveň je vyhovující“?!?,  nebo také  „Vybavení pro sledované předměty kolísalo od dobrého až po téměř nevyhovující. Materiálně-technické podmínky vzdělávací činnosti v době inspekce neumožňovaly v některých předmětech kvalitní výuku, nepodporovaly rozvoj osobnosti žáků a jsou proto hodnoceny vzhledem ke schváleným učebním dokumentům celkově jako vyhovující“ ?!?


Pražské Rudolfinum zažije galakoncert fenomenálních operních pěvců – basbarytonisty Abradzakova a sopranistky Shaguch

    ČŠI tedy může zveřejněním svých výsledků šetření zmařit investice do reklamy kterékoliv ze škol, tedy pochopitelně soukromých. Veřejné školy (státní) na reklamu totiž v současné době žádné investice vynakládat nemusí proto, že poskytují studium zdarma a mají tedy výhodu.
    Stěžovatelka se následně obrátila na ombudsmanku. Šetření inspekce vyčítala zdlouhavý postup, že považovala bez ověření za pravdivá vyjádření ředitele školy a také to, že inspekce nebrala v potaz, že hlavní agresor byl synem jedné z učitelek této školy.
    Smutné nebo spíše alarmující  je to, že se toto skutečně děje.  Nastalá situace je pak zejména pro soukromou školu, díky návštěvě České školní inspekce de-facto likvidační.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00