Jak na věc


částice českém jazyce

Co znamená pojem Částice? Definice výrazu, slova, termínu z Wikipedie

    Částice (partikule) je neohebný slovní druh, který signalizuje vztah mluvčího k výpovědi, vyjadřuje modalitu věty nebo zvýrazňuje větný člen. Zpravidla uvozuje větu, to znamená, že stojí na jejím začátku, ale může stát i uvnitř věty. Některé částice mají platnost věty, např. Ano. Nikoli. Zajisté. V češtině jsou částice relativně málo početné.
    Tyto částice nezastávají ve větě žádný jiný slovní druh — jsou to například tyto částice: ať, kéž, ano. (Příklad: Ať už se mu to povede. Kéž by měl také takové štěstí.)
    Děkujeme za návštěvu internetového projektu shromažďujícího definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, výrazů, hesel a termínů s názvem Co Je To?.
    1. Označení slovního druhu v češtině. Jedná se o neohebný slovní druh, latinsky označovaný jako partikule. 2. Elementární částice - elektrony, protony a neutrony jakožto částice, z nichž se skládá atom.
    Zadejte slovo, vyberte slovník a překládat zdarma, v každém čase a místě. Vyzkoušejte náš slovník on-line a vidět, jak je to snadné. zapomeňte na problémy s překladem v práci nebo ve škole!


9. Částice / Partikule – Leden 19th, 2009

    Na trhu je velké množství kurzů, učitelé se cítí přeškolení a není jednoduché vybrat si to správné DVPP. My jsme při tvorbě školení kladli důraz jak na odbornost autorů, tak na praktické využití získaných poznatků v každodenní výuce. Jsme sami lektoři-učitelé, takže se nebojte nudné teorie, ale ukážeme Vám, co nám ve třídě funguje!
    Částice (též partikule) jsou osmým (8.) neohebným slovním druhem, který signalizuje vztah mluvčího k výpovědi, vyjadřuje modalitu věty nebo zvýrazňuje větný člen. Částice dělíme do dvou základních kategorií podle jejich původu a to na vlastní a nevlastní.
     Myšlenky mi už dlouho odbíhají k představám o svém budoucím povolání. Zatím jsem ale nedospěla k téměř žádnému názoru, takže nemůžu přesně říct, jak si jej představuji. Možná že se tím zabývám proto, jelikož se již zanedlouho budu rozhodovat o výběru své střední školy. Kdybych byla věděla, čím chci v...
    uvozují samostatné věty a naznačují jejich druh, případně postoj mluvčího k jejich obsahu. Vyjadřují také významové odstíny větných členů, s nimiž jsou spojeny. Jsou neohebným, významově nesamostatným slovním druhem. Nejsou žádnými větnými členy.
    slovinština částice, částice český jazyk, částice v potenciálové jámě, částice v magnetickém poli, částice světla, částice slovní druhy, částice ve slovinském jazyce, telo v češtině


Význam pojmu, termínu, vysvětlení výrazu Částice

    Klíčová slova: vysvětlení, Částice, termín, wiki, co to je, popis, heslo, slovo, význam, formulace, pojem, Český jazyk, co znamená, přesný význam, synonymum
    Částice naznačující postoj mluvčího k obsahu vět, např. Naneštěstí jsme je nezastihli už doma. Naši bohužel prohráli. Bohudík jsme se dnes vyhnuli dopravní zácpě.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00