Jak na věc


územní plán praha

Veřejné projednání změny č. IV ÚP Olomouc

    „Územní plánování je nástroj státní správy pro racionální rozvoj určitého území.“ Takto stroze a suše popisuje územní plánování Wikipedie. V praxi se však jedná o docela složitý a často kontroverzní proces, který je do velké míry v rukou zastupitelstva. Na zvolených zastupitelích je, aby se zamýšleli nad celkovou strategií rozvoje obce i nad jednotlivými kroky, které by tuto strategii uvedly v život. Kde ponechat zeleň či pole a kde stavět nové domy, kde je vhodná lokalita pro sport a kde pro obchody, kde by mohla stát nová škola a kde by obci nevadila třeba průmyslová zóna – to jsou základní otázky. Bohužel do hry občas vstoupí osobní zájmy jednotlivců, a pak se z územního plánování snadno může stát spíše nástroj zkázy než racionálního rozvoje obce.
    V případě požadavku na zpracování podkladové studie ke změnám poskytuje IPR Praha žadateli o změnu  tzv. Vstupní podmínky, obsahující obecné formální i věcné požadavky na tyto studie.
    Internetová příručka je průběžně doplňována a aktualizována. Předkládá informace o stavu a trendech vývoje a principech řešení v územním plánování. Při aktualizacích jsou kapitoly doplňovány rovněž o nové právní předpisy a koncepce rezortů.
    Vítáme Vás na stránkách věnovaných problematice územního plánování, která je upravena zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon).


Kapitola D. ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ, JEHO ORGÁNY, NÁSTROJE A VAZBY

    Působnost ve věcech územního plánování vykonává odbor dopravy a územního rozvoje Magistrátu města Olomouce jako úřad územního plánování pro území statutárního města Olomouc a pro území obcí ve svém správním obvodu „obce s rozšířenou působností“ (dále jen ORP) dle zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, v platném znění.
    Doporučujeme představit obci stavební projekt ještě před konzultací se Správou KRNAP. Vyhnete se tak možnému zdržení v průběhu stavebního procesu. Je ale třeba říci, že stavební komise se Správou KRNAP úzce spolupracuje.
    Návrh Změny č. IV Územního plánu Olomouc, předkládaný nyní k veřejnému projednání, řeší plochu v k.ú. Chválkovice, která byla zrušena rozsudkem Krajského soudu v Ostravě.
    Tato kapitola má vazbu na zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související předpisy (novela stavebního zákona) – s účinností od 1. 1. 2018. Tyto kapitoly nejsou v souladu s novelou stavebního zákona a budou v tomto roce postupně aktualizovány.


Beskydské rehabilitační centrum

    Koncept odůvodnění Metropolitního plánu je podkladem pro předběžnou diskusi o metodice plánu, o možnostech návrhu, o způsobu možných řešení problémů Prahy a její metropolitní oblasti. Koncept odůvodnění je otevřením cesty. Předběžnou diskusi jsme slíbili na počátku práce nejen za zpracovatele, ale především za pořizovatele plánu a za politickou reprezentaci, která je zadavatelem plánu. Tato diskuse probíhá po mnoha liniích. Jsme rádi, že po více než roce spolupráce s městskými částmi, s veřejností odbornou a někdy i laickou lze konstatovat, že probíhá úspěšně.
    Do územně plánovací dokumentace (územní plány, regulační plány a jejich změny) včetně její dokladové části lze nahlížet u příslušné obce ve správním obvodu MěÚ Vimperk v souladu s ust. §165 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (stavební zákon).
    Dne 9. listopadu 2011 jsem měl možnost zúčastnit se jednání komise k územnímu plánu, které projednávalo pátou změnu územního plánu. Jakožto architekt a urbanista jsem měl ze setkání velice dobrý pocit. Šel jsem na tuto schůzku s očekáváním, že vykrystalizují dvě skupiny: jedna, která bojuje o záchranu obce a o zastavení zbytečného rozparcelovávání další zemědělské půdy, a druhá, která bude bojovat za nové rozvojové plochy. Neznalý místních poměrů jsem byl velice příjemně překvapen, že k naplnění mého horšího scénáře nedošlo a že se vedla diskuse na téma jak zkvalitnit obec, jak vytvořit centrum obce, jak zajistit školu a další služby a funkce, které by měla obec plnit.


Průběh schvalování 5. změny územního plánu Psár a Dolních Jirčan

    V rámci společného jednání s dotčenými orgány, krajským úřadem a sousedními obcemi je od 24. 9. 2018 do 8. 11. 2018 vystaveno řešení návrhu Změny č. VII ÚP Olomouc.
    1. ÚP Čeladná - změna č. 1B - textová část + odůvodněníPříloha č. 1 odůvodnění změny č. 1BPříloha č. 2 odůvodnění změny č. 1BPříloha č. 3 odůvodnění změny č. 1BÚP Čeladná - změna č. 1B - NATURA posouzeníÚP Čeladná - změna č. 1B - SEA posouzeníÚP Čeladná - změna č. 1B - vyhodnocení vlivu na udrž. rozvoj územíI.2.a - Výkres základního členění územíI.2.b - Hlavní výkres - urbanistická koncepceI.2.c - Hlavní výkres - koncepce dopravní infrastrukturyI.2.d - Hlavní výkres - koncepce vodního hospodářstvíI.2.e - Hlavní výkres - koncepce energetiky a spojůI.2.f - Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanacíI.2.g - Schéma ploch podmíněných realizací obchvatu Pavliskova dvoraII.2.a - Koordinační výkres - 1. částII.2.a - Koordinační výkres - 2. částII.2.c - Výkres předpokládaných záborů půdního fondu


Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

    Pro projednávání změn se používá přiměřeně postup, jakým je projednáván územní plán. Pro některé změny je zpracováváno i vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území, u složitějších změn může být povinným podkladem pro jejich zpracování podkladová studie. Potřebu nárůstu zastavitelných ploch je třeba zdůvodnit.
    Projekt „Zpracování územního plánu pro obec Čeladná" je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu.
    1. Úplné znění územního plánu Čeladná po změně č. 1B - I.1. Textová částI.2.a) Výkres základního členění území 01I.2.a) Výkres základního členění území 02I.2.b) Hlavní výkres - urbanistická koncepce 01I.2.b) Hlavní výkres - urbanistická koncepce 02I.2.c) Hlavní výkres - koncepce dopravní infrastruktury 01I.2.c) Hlavní výkres - koncepce dopravní infrastruktury 02I.2.d) Hlavní výkres - koncepce vodního hospodářství 01I.2.d) Hlavní výkres - koncepce vodního hospodářství 02I.2.e) Hlavní výkres - koncepce energetiky a spojů 01I.2.e) Hlavní výkres - koncepce energetiky a spojů 02I.2.f) Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 01I.2.f) Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 02I.2.g) Schéma ploch podmíněných realizací obchvatu Pavliskova dvoraII.2.a) Koordinační výkres 01II.2.a) Koordinační výkres 02


Územní studie obcí ORP Vimperk:

    9. 8. 2016 – kapitola C.1 Výroba, těžba a skladování je nově doplněna o stručný výtah priorit a cílů Aktualizace státní energetické koncepce České republiky (str. 36). Další úpravy kapitoly předpokládáme po schválení nové surovinové politiky připravované Ministerstvem průmyslu a obchodu. Aktualizovány a doplněny nové webové odkazy.
    V rámci kapitoly E. POJMY budou postupně doplňována témata obsahující vybrané pojmy obsažené v publikaci. Každé téma bude zahrnovat abecední seznam pojmů a jejich výklad podle textu publikace.
    Abecední seznam pojmů je provázán s příslušným pojmem formou křížového odkazu. Uživatel se dostane k vybranému pojmu opatřenému citací zákona a číslem paragrafu. U každého pojmu je přímý přístup k právnímu předpisu na Portálu veřejné správy.
    Návrh Změny č. V Územního plánu Olomouc, předkládaný nyní k veřejnému projednání, řeší plochu v k.ú. Hodolany, která byla zrušena rozsudkem Krajského soudu v Ostravě.


Změna č. 1B Územního plánu Čeladná vydaná dne 20. 9. 2018 zastupitelstvem obce -

    Internetová příručka Principy a pravidla územního plánování (PaP) je jediné přehledné shrnutí a výklad poznatků současného urbanismu a územního plánování. Vzniká ve spolupráci Ústavu územního rozvoje s význačnými specialisty oboru a za garantování Odboru územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj. Recenze předních odborníků z akademické sféry z příslušných rezortů a projektové činnosti, zajišťuje objektivitu a prestiž dokumentu.
    První část „konceptu odůvodnění“ představujeme ve formě souboru dvanácti tematických sešitů a osmi výkresů. Sešity otevírají diskuzi o tom, jak bude ve výsledku Metropolitní plán Prahy vypadat ve své závazné části (podle stavebního zákona). V červnu 2014 bude koncept doplněn o druhou část (6 sešitů a 4 výkresy) a bude ještě doplněn o ukázky podrobných regulací jednotlivých lokalit. Je nutné zdůraznit, že předložený „koncept odůvodnění“ není (a nesmí být) návrhem ve smyslu § 50 stavebního zákona. Online verze elektronického vydání je k dispozici na adrese www.iprpraha.cz/metropolitniplan.
    V kanceláři úřadu územního plánování č. dveří 203, 2. patro budovy Nad Stadionem 199, Vimperk, nejlépe v úřední dny - pondělí a středa od 07:30 do 11:30 a od 12:30 do 17:00 hod. lze nahlédnout do tištěné verze územních plánů včetně zpráv o uplatňování územního plánu, regulačních plánů, územně analytických podkladů a územních studií.


Veřejné projednání návrhu RP-10 sídliště Na vozovce - Dvořákova

    Části územního plánu Čeladná týkající se vymezení ploch Z1 – Z10 a ploch a trasy VD1 byly zrušeny rozsudkem Krajského soudu v Ostravě ozn. 79 A 10/2014 - 64 ze dne 30. 4. 2015.
    Územní plány vč. schválených zpráv o jejich uplatňování a územně plánovací podklady jsou, v souladu s §165 odst. 3 a §166 odst. 2 a 3 stavebního zákona zveřejněny níže:
    V rámci společného jednání s dotčenými orgány, krajským úřadem a sousedními obcemi je od 24. 8. 2018 do 10. 10. 2018 vystaveno řešení návrhu Změny č. VI ÚP Olomouc.
    Změny územního plánu mění závaznou část územního plánu. Touto formou tedy probíhají např. změny funkčního využití území, většina změn hranic ploch funkčního využití území, změny vyhlášky, změny veřejně prospěšných staveb a též změny míry využití území.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00