Jak na věc


účast na nemocenském pojištění

Dávky poskytované z nemocenského pojištění OSVČ

    Účast na nemocenském pojištění vzniká dnem, od kterého se OSVČ přihlásila k nemocenskému pojištění, nejdříve však dnem, ve kterém se přihlásila. Zpětně může účast na pojištění vzniknout pouze v případě, že se OSVČ přihlásila k účasti nejpozději do 8 dnů od zahájení výkonu samostatné výdělečné činnosti a v té samé lhůtě se přihlásila i k účasti na důchodovém pojištění.
    OSVČ, která vykonávala samostatnou výdělečnou činnost v roce 2006, byla povinna platit zálohy na pojistné a tuto činnost vykonává nadále i v roce 2007 a nedojde u ní k žádné změně jako např. k ukončení a znovuzahájení činnosti, ke změně činnosti z hlavní na vedlejší a naopak, platí zálohy na pojistné na důchodové pojištění v roce 2007 do dne podání Přehledu za rok 2006 ve stejné výši jako v roce 2006. V případě, že OSVČ platila v roce 2006 zálohy na pojistné v minimální výši tzn. v případě výkonu hlavní činnosti ve výši 1 394,-Kč (nemocenské pojištění ve výši 208,-Kč), v případě výkonu vedlejší činnosti ve výši 558,- ( nemocenské pojištění ve výši 83,-Kč), platí zálohy na pojistné v roce 2006 do dne podání Přehledu za rok 2006 v této výši.
    Při výpočtu dávek nemocenského pojištění OSVČ se postupuje stejně jako při výpočtu dávek zaměstnanců, viz. kapitola „Výpočet dávek nemocenského pojištění zaměstnanců“.


OSVČ je účastna důchodového pojištění:

    K výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti se pro účely placení záloh na pojistné přihlíží od kalendářního měsíce, v němž OSVČ některý z důvodů pro výkon této činnosti viz. výše, písemně oznámí a doloží příslušné OSSZ/PSSZ. Je-li důvodem pro výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti pro účely placení záloh na pojistné výkon zaměstnání, považuje se samostatná výdělečná činnost za vedlejší nejdříve od měsíce podání Přehledu za rok 2006. Doložení přiznání starobního důchodu, částečného invalidního nebo plného invalidního důchodu se nevyžaduje, byl-li tento důchod přiznán Českou správou sociálního zabezpečení.
    Nemocenské a peněžitá pomoc v mateřství se stanoví z denního vyměřovacího základu, který se zjistí tak, že se vyměřovací základ zjištěný z rozhodného období dělí počtem kalendářních dnů připadajících na rozhodné období.
    Roční vyměřovací základ pro odvod pojistného si OSVČ určuje sama. Nejnižší vyměřovací základ se za rok 2006 stanoví jako 50% příjmů po odpočtu výdajů ze samostatné výdělečné činnosti dosažených v kalendářním roce, za který se pojistné platí, popř. ze základu daně u osob, které vedou účetnictví, společníků veřejné obchodní společnosti, komplementářů komanditní společnosti.
    Minimální výše zálohy na pojistné se v roce 2007 stanoví z vyměřovacího základu, který činí 50% průměrného měsíčního příjmu ze samostatné výdělečné činnosti po odpočtu výdajů dosaženého v předchozím kalendářním roce. Záloha na pojistné činí 29,6% měsíčního vyměřovacího základu. Pojistné na nemocenské pojištění činí 4,4% měsíčního vyměřovacího základu. Částky se zaokrouhlují směrem nahoru.


Pojistné na důchodové pojištění

    Pro účely placení záloh na pojistné v roce 2007 se OSVČ považuje za OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost v kalendářním měsíci, v němž po celý měsíc má nárok na výplatu částečného invalidního nebo plného invalidního důchodu, má přiznán starobní důchod, má nárok na rodičovský příspěvek nebo osobně pečovala o osobu, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo ve stupni IV (úplná závislost), vykonává vojenskou službu, je nezaopatřeným dítětem, nebo je ve vazbě nebo výkonu trestu odnětí svobody a tuto skutečnost oznámila a doložila příslušné OSSZ/PSSZ. Dále OSVČ, která v roce 2006 vykonávala zaměstnání a příjem z tohoto zaměstnání činí alespoň dvanáctinásobek minimální mzdy platné k 1. lednu 2006, tj. částku 90 840,- Kč, pokud výši dosaženého příjmu doložila.
    Výše uvedené povinnosti je OSVČ povinna splnit nejpozději do osmého dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž nastala skutečnost, která zakládá tuto povinnost.
    Minimálně činí vyměřovací základ OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost částku stanovenou jako součin minimálního měsíčního vyměřovacího základu platného v roce 2006 pro vedlejší činnost, tj. 1 884,- Kč a počtu kalendářních měsíců výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti.
    Nemocenské pojištění OSVČ je dobrovolné. OSVČ však může být účastna nemocenského pojištění jen v těch kalendářních měsících, za které je povinna platit zálohy na pojistné na důchodové pojištění, a nebo je od placení záloh osvobozena v těch kalendářních měsících, v nichž po celý kalendářní měsíc měla nárok na nemocenské z nemocenského pojištění OSVČ, vykonávala službu v ozbrojených silách nebo pobírala peněžitou pomoc v mateřství (peněžitou pomoc) z nemocenského pojištění OSVČ.


Výpočet dávek nemocenského pojištění:

    Na základě podaného Přehledu o příjmech a výdajích se provádí vyúčtování pojistného na důchodové pojištění, tzn. že se z uvedených údajů stanoví výše pojistného na důchodové pojištění, které je OSVČ povinna za uplynulý kalendářní rok zaplatit. Po vyúčtování uhrazených záloh na pojistné vzniká doplatek pojistného, který je OSVČ povinna doplatit do 8 dnů ode dne, kdy podala nebo měla podat Přehled o příjmech a výdajích nebo přeplatek pojistného, který OSSZ/PSSZ OSVČ vrátí, pokud neexistují vůči OSSZ/PSSZ splatné závazky.
    Minimálně činí vyměřovací základ OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost částku stanovenou jako součin minimálního měsíčního vyměřovacího základu platného v roce 2006 pro výkon hlavní činnosti, tj. 4 709,- Kč a počtu kalendářních měsíců výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti.
    Účast na nemocenském pojištění OSVČ je upravena zákonem č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů , v ustanoveních § 145a a § 145b.
    Zálohy na pojistné se neplatí na měsíce, ve kterých OSVČ po celý kalendářní měsíc měla nárok na nemocenské z nemocenského pojištění OSVČ, nebo z něho pobírala peněžitou pomoc v mateřství, nebo vykonávala službu v ozbrojených silách.
    Zálohy na pojistné platí OSVČ od měsíce, ve kterém podala nebo měla podat Přehled za rok 2006, a tato povinnost trvá do kalendářního měsíce, předcházejícího měsíci, ve kterém podá nebo by měla podat Přehled za rok 2007.


Účast OSVČ na důchodovém pojištění

    Každá OSVČ, která vykonávala alespoň po část roku samostatnou výdělečnou činnost, má povinnost podat na příslušnou OSSZ/PSSZ na předepsaném tiskopise Přehled o příjmech a výdajích a dalších údajích podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podat daňové přiznání, nejpozději v termínu do 30.4.2007. Pokud OSVČ zpracovává daňové přiznání daňový poradce, je povinna tuto skutečnost doložit příslušné OSSZ do 30.4.2007 a Přehled podat nejpozději v termínu do 30.7.2007. Přehled podávají i ty OSVČ, které nemají povinnost podávat daňové přiznání, a to nejpozději v termínu do 31.7.2007.
    Pokud OSVČ uvede do Přehledu údaje o výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti, je povinna tyto údaje doložit, a to nejpozději v den podání Přehledu, pokud tak již neučinila dříve. Nebude-li důvod pro výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti doložen nejpozději v den podání Přehledu, bude samostatná výdělečná činnost považována za hlavní, přičemž k pozdějšímu doložení nelze pro účely důchodového pojištění přihlédnout.
    Místní příslušnost OSSZ se řídí místem trvalého pobytu OSVČ. Nemá-li OSVČ místo trvalého na území České republiky, řídí se místní příslušnost místem výkonu samostatné výdělečné činnosti. V případě, že je samostatná výdělečná činnost vykonávána na několika místech, je místně příslušná ta OSSZ, v jejímž obvodu podle prohlášení OSVČ převažuje výkon samostatné výdělečné činnosti.


Zálohy na pojistné na důchodové pojištění

    V obou případech se do tohoto počtu kalendářních měsíců nezahrnují měsíce, v nichž po celý měsíc měla OSVČ nárok na nemocenské z nemocenského pojištění OSVČ nebo z něj pobírala peněžitou pomoc v mateřství, nebo vykonávala vojenskou službu. Těmito měsíci se rozumí i ty, kdy byla činnost vykonávána jen po část měsíce a po tu stejnou dobu trvaly uvedené důvody pro snížení.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00